ژوند بڼه

د خوب تعبیرونه او په خوب کې دا شیان لیدل څه مانا؟

Meanings of Dreams د خوب تعبیرونه
This is the Favicon or Site Icon of Zwak News which is official logo Zwak News in it.
Written by Zwak News

د اوبو لیدل

په خوب کې ولاړی خو  روښانه اوبه لیدل میراث رسیدل مانا لري
په خوب کې روانی خو روښانه اوبه لیدل د نعمت ډک سفر مانا لري
په خوب کې ځان په ړنو اوبو کې لیدل ورغتیا اوسلامتي مانا لري
په خوب کې ولاړی  خو توري اوبه لیدل په فساد اخته کیدل مانا لري
په خوب کې توری خو روانی اوبه  لیدل  د دنیا پر خلکو ظلم کول مانا لري
په خوب کې ځان په تورو اوبو کې لیدل له حکومت  څخه بد لیدل مانا لري
په خوب کې د بیړۍ ډوبیدل له حکومته  زیان لیدل مانا لري
په خوب کې په اوبو کې ښکار کول  لیدل حلاله روزی مانا لري
په خوب کې باران لیدل امنیت او فراخه  روزی مانا لري
په خوب کې په ژمي کې واوره لیدل د روزی پراخولی مانا لري
مانا لري  په خوب کې د ژلۍ لیدل نعمت، هوساینه او خوشالي
په خوب کې بې وخته واوره اوریدل لیدل لښکر مانا لري
په خوب کې پر مځکه واوره  لیدل د قحطی مانا لري
په خوب کې دخټو باران لیدل د خدای (ج) عذاب  مانا لري

بیلابیل خوبونه:

په خوب کې د بدن یو غړی پری کیدل  لیدل  له خیښانو څخه یو مړ کیدل مانا لري
په خوب کې د غاښ لویدل له خیښانو څخه یو مړ کیدل مانا لري
په خوب کې د غاښ ماتیدل لیدل لوی مصیبت او جنګ مانا لري
مانا لري په خوب کې کور سوځل یا اور ته لوېیدل   لیدل د لږ رنځ او زحمت
په خوب کې اومه غوښه لیدل لږ پریښانی مانا لري
په خوب کې د پخې غوښې لیدل ښه دی
په خوب کې دارو لیدل د خلکو ګټه  لیدل او له رنځه راوتل مانا لري
په خوب کې اودس تازه  کول لیدل د رنځ او غمه راوتل مانا لري
په خوب کې وینه لیدل  د روغتیا مانا لري
په خوب کې شدید باد  لیدل پردی مانا لري
په خوب کې د نری باد لیدل ښه زیرۍ دی
په خوب کې د روښنايي لیدل ښه دی
په خوب کې د تالندې لیدل د لښکر حرکت کول مانا لري
په خوب کې د لاس ماتیدل لیدل مصیبت مانا لري
په خوب کې د باغ لیدل د زوی ډالۍ کول مانا لري
په خوب کې د عطر لیدل ښه خبر او هوساینه  مانا لري
مانا لري په خوب کې د ماڼۍلیدل د شتمنی
په خوب کې  دترازو لیدل سعادت  مانا لري
په خوب کې د کور لیدل عیش او عشرت مانا لري
په خوب کې د مینځې لیدل ښه خبر مانا لري
په خوب کې د نڅاه لیدل  اود موسیقی ږغ اوریدل د روغتیا او ایمنی مانالري
په خوب کې ځان په لوړ ځای لیدل د مقام لوړیدل مانا لري
په خوب کې  داور لیدل فتنه مانا لري
په خوب کې په اور کې سوځل لیدل مصیبت مانا لري
په خوب کې  دځان جمال لیدل دولت مانا لري
په خوب کې د شمع او چراغ  لیدل زوی مانا لري
مانا لري په خوب کې په غره پورته کیدل  لیدل عزت او دولت
په خوب کې په سیند کې ډوب کیدل  نعمت مانا لري
په خوب کې له غره تا کیدل د غم زیاتوالی مانا لري
په خوب کې د شرابو لیدل حرام مال مانا لري
مانا لري په خوب کې ویریدل د سلامتي
مانا لري په خوب کې شیدی څښل فراخه روزی
په خوب کې دجنګ لیدل غم او انده مانا لري
په خوب کې د مړی لیدل عیش  مانا لري
په خوب کې د مرداری لیدل د رشوت مانا لري
په خوب کې د وینو لیدل غم او اندوه مانا لري
په خوب کې خول ( تاج لیدل) هیواد مانا لري
په خوب کې د بنایي کارو لیدل غم او اندوه مانا لري
په خوب کې بندی کیدل د پاچا څخه ایمن کیدل مانا لري
په خوب کې سپينه مالګه ښه ده
په خوب کې فاتحه لیدل د واده مانا لري
په خوب کې د غوښې خوړل عزت او دولت مانا لري
په خوب کې د مړو سره خبری کول ښه دی
په خوب کې چاغه غوښه میراث مانا لری
په خوب کې ډنګره غوښه غم  او اندوه مانا لري
په خوب کې د پښت لیدل د حکومت څخه روزی تر لاسه کول مانا لري
په خوب کې د یهودو لیدل منافق سړی مانا لري
مانا لري په خوب کې د خاورو لیدل او خوړل د یتم مال
په خوب کې کور جوړول لیدل  خوشالی مانا لري
په خوب کې ونې ته پورته کیدل لیدل دښمنی مانا لري
په خوب کې د خوشایو لیدل مال اوشته مانا لري
په خوب کې مړی ته سلام کول لیدل خوشالی مانا لري
په خوب کې زلزله لیدل له حکومته ویریدل مانا لري
په خوب کې قسم خوړل لیدل بیماری مانا لري
په خوب کې د مړی لیدل   له غم څخه راوتل مانا لري
په خوب کې د حیوانانو برید لیدل زیان او زحمت مانا لري
په خوب کې سپینه ډوډۍ حلاله روزی مانا لري
په خوب کې دمشکو لیدل ډالۍ مانا لري
په خوب کې زعفران لیدل ناروغی مانا لري
په خوب کې د ښکلی ښځي سره خبری کول یا لیدل  دهغه کال په خوشالیي تیرول مانا لري.

د یوسف (ع) د خوب تعبیر

لومړی څپرکی : په خوب کې د اسمانی شیانو،  پيغامبرانو ، امامانو، او ملایکو لیدل
په خوب کې د پيغامبرانو او امامانو لیدل  د دین او دنیا  دښه کیدو مانا لري
په خوب کې دملایکو لیدل حج  ته تلل مانا لري
په خوب کې د پل صراط  لیدل  د پاچاه د هغه  هیرول مانا لري
په خوب کې لمر، سپوږمۍ ، او ستوری  لیدل   د کورنی غړي مانا لري
په خوب کې د عزرایل لیدل د عمر ډیروالی مانا لري
په خوب کې دروح د قبض لیدل له ګناه توبه کول مانا لري
په خوب کې د امام لیدل  دخیر او صلاح مانا لري
په خوب کې د پيغامبر لیدل د دولت مانا لري
په خوب کې د جنت لیدل مقصد ته رسیدل مانا لري
په خوب کې د دوږخ لیدل دګناه توبه کول مانا لري
په خوب کې د ا سمان لیدل  د روزي فراخي مانا لري
په خوب کې د قیامت لیدل عدل راتلل مانا لري
په خوب کې د حج لیدل واده مانا لري
په خوب کې پټ لمر ته کتل  له حکومت څخه ګټه لیدل مانا لري
په خوب کې د سپوږمۍ لیدل له لویانو  څخه خوشالی لیدل مانا لري
په خوب کې له اسمانه لویدل له  مقامه لوېیدل مانا لري
په خوب کې شیخ کیدل له خپلې میرمنی جلا کیدل مانا لري
په خوب کې د شیطان لیدل په دین کې خلل مانا لري
په خوب کې اسمان لیدل  قدرت او بری مانا لري

 په خوب کې د قران لیدل  او  ویل د علم زده کړه، امامت ، جماعت او قضاوت

په خوب کې د اذان لیدل او اقامه او لمنځ  کول د دین قوی کیدل مانا لري ،د لیدونکی حرمت ډیریږي او بدن يې له پلیدي پاکیږي.
په خوب کې د علم زدکړه لیدل دثواب  دکار مانا لري
په خوب کې امامت کول ،پر یو کام یا ډیرو خلکو لوی سړی کیدل ، قاضی کیدل  ،خلکو ته سمه لاره ښوول مانا لري
په خوب کې کعبی ته تګ لیدل سلامتی او ایمنی مانا لري
په خوب کې لمونځ کول خدای ته نژدی کیدل مانا لري
په خوب کې مسجد ته تګ لیدل  دښه خبر مانا لري
په خوب کې د مسجد لیدل د دولت مانا لري
په خوب کې د لمانځه لیدل  دکاروبار ښه کیدل مانا لري
په خوب کې په جنګ او دشمنی کې ځان لیدل باید له دشمن سره احتیاط وکړي او دچا غیب ونه کړې چي ضرر ورته  ونه رسیږي

د جواهراتو لیدل

په خوب کې طلا لیدل دنیاوی کارونه يي ښه کیدل مانا لري
په خوب کې دزرو د تراشیدو ټوټې لیدل  د روغتیا مانا لري
د زوی مانا هم لري   په خوب کې ګوتمۍ لیدل د عزت اومقام مانا لري
مانا لري  په خوب کې د جواهراتو لیدل دډیري ګټې لاس ته راوړل
په خوب کې دکوټو ، وسپنې او پیتل لیدل په دنیا کي ښه ګټه مانا لري
په خوب کې د تورې ، خنجر ، چاړې  او وسلې لیدل د هغه د قوت مانا لري
په خوب کې دسپینو زر یا فیرورې ګوتمۍ لیدل  د خلکومهربانی مانا لري
په خوب کې د وسپنی لیدل قوت اوبری مانا لري

والله اعلم

Leave a Comment