له موږ سره اړیکه

ځواک نیوز
پته: شهرنو، کوچه ګل فروش، کابل افغانستان.
د اړیکې شمیره: