Category - ژوند بڼه

ژوند بڼه

د جنسي تېري د مخنیوي تخنیکونه او لارې چارې

د جنسي تېري د مخنیوي لپاره تر هر څه لومړی په دې اړه پوهاوی اړین دی. د جنسي تېري ښکار ډېر همغه څوک ګرځي چې په دې اړه نه پوهېږي. د بېلګې په توګه، نه پوهېږي چې جنسي تېری یانې څه، څنګه پېښېږي، عواقب یې څه دي او څنګه ترې مخنیوی کېدی...