چاپیریال

اکسيريشن څه شى دی، پر ژواندان کې ولې مهم دی؟

د یوه توکي د بهرنۍ سطحې ودې ته وایي کومه وده چې د همدې توکي برخه ګڼل کیږي بېلګه یې په مایع کې د کرسټال وده ده، یا له ټپي کېدو وروسته د هډوکي له خپلې کچې زیاته وده ده، بله مانا یې د یو څه په سطحه د بهرنيو توکي غونډېو ته وایي لکه د غاښو په سطحه زېړوالی.

د (Accretion) نورې ماناګانې

Accretion (astrophysics)

د جاذبې د قوې په ذریعه په فضا کې د توکو سره یو ځای کېدل او د سیارو جوړېدو ته وایي

Accretion (atmosphere)

هغه بهیر ته وایي په کوم کې چې د اوبو بخار یا لړه په ورېځ کې د هستې چار چاپېره د اوبو په څاڅکو بدلیږي.

Accretion (coastal management)

له توپان څخه وروسته د سمندرغاړې رسوبات بېرته د سمندرغاړې پورته برخې راختلو ته وایي.

د یوه توکي د بهرنۍ سطحې ودې ته وایي کومه وده چې د همدې توکي برخه ګڼل کیږي بېلګه یې په مایع کې د کرسټال وده ده، یا له ټپي کېدو وروسته د هډوکي له خپلې کچې زیاته وده ده، بله مانا یې د یو څه په سطحه د بهرنيو توکي غونډېو ته وایي لکه د غاښو په سطحه زېړوالی.

د (Accretion) نورې ماناګانې

Accretion (astrophysics)

د جاذبې د قوې په ذریعه په فضا کې د توکو سره یو ځای کېدل او د سیارو جوړېدو ته وایي

Accretion (atmosphere)

هغه بهیر ته وایي په کوم کې چې د اوبو بخار یا لړه په ورېځ کې د هستې چار چاپېره د اوبو په څاڅکو بدلیږي.

Accretion (coastal management)

له توپان څخه وروسته د سمندرغاړې رسوبات بېرته د سمندرغاړې پورته برخې راختلو ته وایي

Accretion (geology)

د ټکټونیکي قاب په کچه کې زېاتوالي ته وایي.

(geology)د ټکټونیکي قاب په کچه کې زېاتوالي ته وایي.

Leave a Comment