سپورټ

ﺩ ﻣﻠﻲ ﻟﻮﺑﻐﺎړﻱ ﮐﺭﻳﻢ ﺻﺎﺩﻕ ﺩﻭﻩ ﺩﺭﺩﻭنکېﺧﺎﻃﺮې

20220915 190708
Avatar photo
Written by Zwak News

ﺩ ﻣﻠﻲ ﻟﻮﺑﻐﺎړﻱ ﮐﺭﻳﻢ ﺻﺎﺩﻕ ﺩﻭﻩ ﺩﺭﺩﻭنکېﺧﺎﻃﺮې
ــــــ
ﺩﻭﻩ ﺯﺭﻩ شپږم ﻣﻴﻼﺩﻱ کال کې ﻟﻨﺪﻥ ﺗﻪ ﻻړﻭ، ﻣﻮنږ ﻟﻪ کوﺭﻩ ﺩﺭې ﺗﻨﻪ ﻭﻭ؛ ﺗﺎﺝ ﻣﻠﻮﮎ، ﻫﺴﺘﻲ ګل ﺍﻭ ﺯﻩ.
خلکو ﺑﻪ زنګونه راوهل چې خلک ﻟﻨﺪﻥ ﺗﻪ په ﺷﻞ پنځه ویشت لکه پیسو ځي ﺍﻭ تاسې ﻭړﻳﺎ ﺗﻠﻠﻲ يۍ، ﻫﻤﺪﻏﻠﺘﻪ پاتې ﺷﺊ، ﻣﻪ ﺭﺍځئ، افغانستان هسې هم نه جوړيږي.ﻣﻮﻧږ ﺑﻪ ډېر ﺍﻓﺴﻮﺱ کاوه چې ﺩﺍ خلک ولې ﻧﻪ ﭘﻭﻫﻴږﻱ.
ﮐﻟﻪ چې کابل ﻫﻮﺍﻳﻲ ډګر ﺗﻪ ﺭﺍﻏﻠﻮ، ته ﺑﺎﻭﺭ ﻭﮐړه ﻣﻮﻧږ ﺳﺮﻩ ﮐﻭﺭ ﺗﻪ ﺩ تګ کرایه ﻫﻢ ﻧﻪ ﻭﻩ.


په ﺩﻏﻪ ﺳﻔﺮ کې ﻣﻮﻧږ ﺩ ﻳﻮ ﻭرځنۍ ﻧړﻳﻮﺍﻟﻮ ﻟﻮﺑﻮ مقام خپل ﮐړى وو ﺍﻭ ﻣﺎ پکې ﻟﻪ ډېره ﺳﻮﺯﻩ ﺩﺍ ټپه ﻫﻢ ﮐړې ﻭﻩ، چې:ﻟﺴﺘوڼي ﻭﺑﺎﺳﺊ ګډېږﺉ
ﺩ ﻏﺮﻳﺒﺎﻧﻮ ښادي کله کله ﻭﻳﻨﻪ
تېرﻩ ﻭﺭځ چې ﻣﻮ ﺩ ﻓﻮﻝ ﻣﻤﺒﺮشيپ ﺧﻮښۍ ﻧﻤﺎنځله، ﻣﻮﻧږ ټوﻟﻮ ﻣﻠﻲ ﻟﻮﺑﻐﺎړﻭ ﺍتڼ ﮐﺍﻭﻩ، ﻧﺎڅاپه ﺩﻏﻪ ټپه ﺭﺍﻳﺎﺩﻩ ﺷﻮﻩ ﺍﻭ ﻟﻪ ﺳﺘﺮګو مې ﺍوښکې وڅڅېدې.


ﺩﻭﻩ ﺯﺭﻩ ﺍﺗﻢ کې ﺟﺮﺳﻲ ﺗﻪ ﺗﻠﻠﻲ ﻭﻭ، ټوﻟﻮ ﻟﻮﺑﻐﺎړﻭ ﺳﺮﻩ ﺭﻭپۍ ختمې ﺷﻮې، ﻣﺎسپښین ﺑﻪ ﻣﻮ ﭼﭙﺱ ﺧﻮړﻝ، په ﻧﻬﺮﻩ ﺑﻪ ویده کېدو اﻭ په ﻭږﻱ ﻧﺲ ﺑﻪ ﻣﻮ


ﻟﻮبې کولې.
له حکومته به مو چې د مرستې غوښتنه وکړه، راته به یې ویل: ﺑﺮﻭ کرکت چیست؟؟؟
ﺧﻮ ﺩ ﺍﻟﻠﻪ ﷻ په ﻣﺮﺳﺘﻪ ﺍﻭ ﺩ ﻭﻟﺲ په دعاګانو مو ﺩ مهاجرت له خړو کوڅو کرکیټ نړیوال کړ.
**نوټ: دا مرکه مې څلور کاله مخکې له ښاغلي کریم صادق سره کړې وه، نن خبر شوم چې اسټرالیا ته مسافر کیږي او په مات زړه وطن پرېږدي.
شور نیوز ـ

Leave a Comment