تعلیم

یوه ښځه څه وخت له خپل خاوند سره خیانت کوی

20220731 160355
Avatar photo
Written by Zwak News

ځینی ښځی داقتصادی مشکلاتو په وجه دی کارته غاړه ږدی کله چی ښځه یوازی وي اومیړه یی ورسره خبری ونه کړی اویا ډيروخت ورسره تیرنه کړي فکرکوي چی میړه می نورزماپه کیسه کی نه دی اویازه یی نه خوښیږم څکه راسره کیسی اودزړه خواله نه کوي

بل دهغی جنسی غوښتنی ورته پوره نه شی کړلی مانا داچی سمه یی انزال نه شی کړلی
کله چی له ښځی سره یی دمیړه چلند صمیمی نه وي ماناداچی په جاروقربان ورسره ونه غږیږی . ښځه چی کله مطلق په کورکی یوازی وي اوڅوک ورسره دخبرواترو نه وي کله چی میړه خپله ښڅه ونه ستایی اودښکلا صفت یی ونه کړي هغه فکرکوی چی دمیړه می نه خوښیږم اومینه محبت می هغه ته ارزښت نه لري

کله چی نارینه په چرسو یاشرابو روږدی وي اویا داسی عمال ترسره کوي چی دښځی یی نه خوښیږي اویا وخت ناوخت ورته ښکنڅلی کوي
کله چی ښځه پوه شي چی میړه یی له نورو ښځوسره اړیکی لري نودی ته غوسه اوضد پیداکیږی هغه وخت له ضده بل سړي سره اړیکه ټینګوي کله چی نارینه دخپلی ښځی هیلو اودارزوګانوپه مقابل کی بی تفاوته وي اویاپه دی پوه نه شی چی ښځه می له څه شی سره ډیره مینه لري اویا دزړه غوښتنی یی څه دی ؟. .

ځینی چی په خپلوښځوشک کوي اویاغواړي چی په کوریی کینوي اوله نوروسره یی پرینږدی چی خبری وکړي دلته مطلب دښځی دخپلوانوڅخه دی .کله چی ښځه پوه شی میړه بدعمله اوقمارباز دی یادنارینه په بدن کی داسی عیبونه وي چی دښځی دشوق اودمینی دراپارولو مخه نیسی

یوه خبره باید په پآم کی ولری چی ځینی ښځی دنارینه مینی ته نسبت تر څملاستلوزیات اهمیت ورکوي اوځینی ښځی بیاداسی دی چی ډيری مستی دي له میړه څخه داهیله لري چی هره شپه ورسره ځملی اویا هره شپه دوه ځله ورسره څملي خودا دامانا نه لری چی هغه فاحشی دی دهغوجنسی شوق ډيروي چی نارینه یی باید ورپوره کړي

مطلب په اوونی کی یی ضرور یوڅل باید انزال کړي کله چی ښځه په وخت انزال اوغوښټنی یی پوره شی عصبی ارامش ورته پیداکیږی اوبدن پوستکی اوجلد یی تازه اوښآییسته کیږي معمولا هغه ښځی چی انزال یی په وخت
نه ترسره کیږي ژر عصبی کیږي خوځینی ښځی دی چی بیا دځینومشکلاتوپه وجه یافکرنارامی اوغم په وجه

ځملاستو ته زیات زړه نه ښه کوي دلته باید نارینه پوه شی چی ښځه یی جسمی یاروحی مشکل لری اودده په وړاندی بی مینی شوی نه ده باید په ډيری مینی سره یی دمشکل په حل کولوکی ورسره مرسته وکړي نوښه خبره داده چی خپلی ښځی سره دخوب په خونه کی ترهغی مینه وکړی چی سمه انزال کیدو ته اماده شي

څینی نارینه دي ژرخپل کارکوي بیانو ښځی ته شا اړوي ښځه ناهیلی کیږي ځکه کله چی هغه انزال (هغه وخت ته وایی کله چی ښځه خلاصیږي یاملایی تشیږي) کیدو ته نژډی وي نارینه تری لیری کیږي دلته دښځی په اعصابو ډيرشدید فشار راځي ترهغی یی چی ملا خلاصه نه شی روحی حالت یی ګډوډ وي

نن سبادنړي په زیاترو ملکونوکی دښځی اودمیړه ترمنځ دطلاق یو لوی عامل همدا دی چی میړونه یی نه شی
کولی هغوی سمی انزا ل اویا ډکی ملاوی ورتشی کړي

Leave a Comment