جنسي لارښود

ښځو یا جینکو جن+سی غړی مهبل څنګه تنګ کړو

20220820 151013
Avatar photo
Written by Zwak News

ښځو یا جینکو جن+سی غړی مهبل څنګه تنګ کړو؟ ایا امکان لری چی بیرته وړوکی او سخت شي؟

جواب: هو ؛ تاسی ددی سپورت په وسیله چی کیګل ایکسرسایز ورته وایی کولی شی خپل مهبل (ک..س) ودوکی کړي

طریقه: خپل لاندی برخی عضلات مو هرړه ورځ شخ اړو سست کوي، د هر ډول فعالیت په وخت کوشش وکړی همدا مخصوص ځای مو شخ ونیسی ، کله چی تشی متیازی کوی بندی خلاصی کوی یعنی تشی متیازی کوی بیرته پریدی

چی څومره کولی شی دا خرکات چی مخصوص ځای مو شخ او سست کوی وکړی په هماغه اندازه به نتیجه ښه وی !

مننه
صفحه شیر او لایک کړی

که هر ډول پوښتنه لذی داده مسیج کوی کمنت کوی تپوس کوی ستاسی راض به محفوظ وی مونږ سره مننه

Leave a Comment