خبرونه

ډيوه نيازي زه به د هغو لسو ورځو ټول جریان شریک کړم کوم چي ماسره حامد کرزي

BackgroundEraser 20220925 134432375
Avatar photo
Written by Zwak News

زه به د هغو لسو ورځو ټول جریان شریک کړم، کوم چې ما او زما نږدې ملګرې شفقې خپلواک له ښاغلي جمهور ریس حامد کرزي سره په یوه

خونه کې تېرې کړلې، زه په خپله ماضي پښمانه یم خو حقایق لیکم، دا به هم ولیکم چې ولې زموږ نكاح ونشوه.

‏د پارلمان په ټاکنو کې چې کله زما سره ښکاره ظلم وشو، میاشت وروسته مې د عدالت لپاره خپله لمن ښاغلي فضل الهادي مسلمیار ته وغوړوله

، جناب له هر څه مخکې زما څخه جنسي تقاضا وکړه، هغه اسناد او شواهد اوس هم لرم، نوموړي یې په مقابل کې د کامیابۍ اطمنان راکړ.

Leave a Comment