جنسي لارښود

په تخت کې د ښځينه و هغه شپږ غلط کارونه چې دنارينه و شهو”ت وژ’ني.

20220904 084853
Avatar photo
Written by Zwak News

لومړی برخه
ښځينه باید په دې پوه شي چې ځينې کړنې د نارينه جن+سي خواهش کموي، موږ په دې مقاله کې د گڼو څېړنو څخه مهم ټکي را اخیستي دي تر څو ښځينه په دې واضح پوه شي چې کومې کړنې د نارينه د کوروالي شوق كموي.
ا – هغه ښځې چې د ځان څخه يې د ترافيکو پولیس
جوړ کړی وي:

هغه ښځې يا پېغلې چې د کوروالي په وخت کې خپل خاوند ته وايي دا وکړه، دا مه کوه یا نورې دا ډول خبرې کوي چې دا مې لرې کړه دا هسې کړه دا دسي کړې، د نارينه هېڅ نه خوښېږي، په نارينه و کې دا ډول کړنې د کوروالي په وخت کې د شهو’ت اور او جذبه کموي.

۲- هغه ښځې چې په تخت کې بې غبرگونه وي:
هغه ښځې چې د کوروالي په جریان کې غبرگون نه ښيي او لکه خوب چې کوي اوږدې پرتې وي د خاوندانو د شهو’ت انگیزه کموي، ددې خلاف هغه ښځې چې په تخت کې د خپل خاوند سره د کوروالي په اړیکه کې برخه اخلي د نارينه و شهو’ت نور هم پاروي او يوه د جوش جن+سي اړيکه رامنځته کوي.

٣-هغه ښځې چې ځان ته پام نکوي:
هغه ښځې چې وروسته له واده فکر کوي نور خو يې هسې هم خاوند ترلاسه کړ او د خپل ځان ښکلا او پاک والي ته چندان پام نکوي په لويه اشتباه کې دي، نارينه تل غواړي خپله مېرمن جذابه او ښکلې وگوري، دا ډول ښځې ددې سبب کېږي چې د نارينه جن+سي شوق ونه پارېږي.

Leave a Comment