تعلیم

پنځه دلایل چي ښځو سی-کس یا کوروالې ته زړه نه کیږی!

20220728 154439
Avatar photo
Written by Zwak News

پنځه دلایل چي ښځو سی”کس یا کوروالې ته زړه نه کیږی! ۱. د لبیډو یا د سی:کس کولو خواهش کموالی چی کیداشی هارمونی وی

۲. دردناک سیکس، بعضی ښځینه د سی:کس په جریان کی د ډیر درد احساس کوی ۳. د سیک:س د راپاریدلو مشکلات، لکه نارینه نه پوهیږی چی څنګه ښځه تنبه کړي، یا هم ښځه ځان نشی تنبه کولې ۴

. د نارینه نه خوښول، بعضی جونه، جونه خوښوی نه هلکان ۵. اورګازم یا د خلاصیدو صفحی ته د ښځی نه رسیدل او همداسی پاتی کیدل چی دا بیا ۲۰ فیصده ښځی دی، چی یا یی خاوند ژر خلاصیږی

دا أاتی کیږی، یا هم خپله دوی مشکل لرې که غواړی دی مشکلاتو په حال باندی هم پوست وکړم، معلومات درکړم؛ خیله ده صفحه خوره کړئ او دا پوسټ شیر کړی

Leave a Comment