جنسي لارښود

سړی به څنګه پوهیږی چی ښځه یی شهوت ډیرلری او که متوسط

20220813 132345
Avatar photo
Written by Zwak News

دښځی. یاجنۍ دشهوت علامات د شپږ کلنۍ نه روسته شروع کیږی چی په دی عمر کی یی افرازات یوه ورځ وی او بله ورځ نوی،او کله چی مراهقه شی او بلوغ ته ورسیږی نودغه افرازات یی

زیات شی،نو ددغی افرازاتو
دوجی مونږ دجنۍ دشهوت دزیات والی او کموالی اندازه معلومه ولی شو،چی په دری قسمه تقسیمیږی،دافرازاتو پیژندنه: هغه سپینی او مائعی اوبه دی چی دسړی د )مذی( سره مشابهت لری او په راتلو سره یی دجنۍ فرج لمدیږی

او شهوت یی پیدا کیږی.
1- د ډیر شهوت واله ښځی علامات:هغه ښځه چی دحیض نه دپاکیدو په اولو 10 ورځو کی یی افرازات زیات وی،نو پدی وخت کی ددغی ښځی شهوت هم ډیر زیات وی،نو پدی وخت کی یی باید کوروالی پکار


دی،خو که څوک بچی پیدا کول نه غواړی نو پدی ورځو کی بایدکنډم ستعمال کړی،ځکه دی ورځوکی دحمل احتمال هم زیات وی. دحیض دراتلو نه مخکی یی افرازات متوسط وی.دشرمګاه داخلی او خارجی شونډی یی غټه وی.دشرمګاه دپاسه )پلی( یی دعادی حالت نه غټ وی.*دی قسم ښځی ته احتلام ډیر کیږی.نو دا سی قسم ښځه کیدا یشی چی خپل خاوند پسی دشپی راپاڅیږی او دکورولی. غوښتنه. تری وکړی ،نو دهغی کسانو لپاره خوشحالی خبره ده چی ښځه یی

دا قسم وی.
2-د درمیانه شهوت واله ښځی علاماات:دحیض دراتلو نه یی مخکی افرازات کم وی،او کلهیی شرمګاه یی وچ هم شی.دحیض دپاکیدو نه روسته یی هم افرازات متوسط حالت کی وی.دشرمګاه شونډی یی درمیانه وی.دشرمګاه )پلی( بظر یی هم په متوسط حجم کی وی.دا سی ښځو ته دمراهقت په عمر کی احتلام ډیر نه کیږی،او دواده نه مخکی یی جنسی خواهش ډیر کم وی
3- د ډیر کم شهوت واله ښځه:هغه ښځه ده چی افرازات یی دحیض نه روسته ډیر کم وی اوکله یی شرمګاه وچه شی،اودغه شان حیض یی په منظم ډول نه رازی،او دشرمګاه شونډی

او )پلی( یی هم ډیر وړوکی وی،او دمراهقت په عمر کی ورته نه احتلام کیږی او په جنس کی کوم فکر هم نه کوی.داقسم ښځة د واده نه روسته هم صرف دخاوند دشهوت دپوره کولو لپاره صرف وظیفه سر ته رسوی او دجماع نه خپله خوند نشی اخستی،ځکه داقسم ښځه د شرمګاه په داخل کی التهابات لری،اودخاوند لپاره هم شرمګاه په کریمونو لمدوی او کریم دافرازاتو په شان کار نه کوی.
ډاکټره ادیبه شریف

Leave a Comment