لیکنې

زیات شمیر مېرمنې د خپل خاوند یو شمیر رازونه خپلو ښځېنه ملګرو ته وايي

20220907 092530
Avatar photo
Written by Zwak News

زیات شمیر مېرمنې د خپل خاوند یو شمیر رازونه خپلو ښځېنه ملګرو ته وايي، که کوم راز درته ډير مهم وي، نو خپلې مېرمنې ته یې مه وایی

کله يې چی له تاسره مينه پیداشي، بی اشتها کیږی
په طبيعي ډول دعغی په بدن پاک او بې وېښتانو نه دی. هغه هېڅ وخت هغه مواد چې د ويښتانو د له منځه وړولولپاره کاروی تاسو ته نه درښکاره کوي.

که هغه درته ووايي چی (زه چمتو يم) ۷ دقيقي وخت نور هم چمتو کېدو باندې تیروي.
د لومړنۍ اړيکې ټول غږيز پيغامونه ستاسی له ځان سره ساتي او خپلو ښځینه ملګرو باندې يې هم اوري.

۷. مېرمن موهر وخت دې ته اړتيا لري چې ورته ووايې،ډیره می خوښېږې مې
کوم کارچی ستاسی خوښيږي د هغې کار سره هغه هم مينه ښيي، په خو دا داسی نه ده بلکی يې له تاسې سره مينه وي، نه له هغه کار سره چې ستاسې خوښيږي.
هر سهار کار ته د تللو پر وخت هغی ته دامهمه ده چی ښکل کړئ. اوخوښوی یی

۱۱. دا دهغې ډیر خوښږي، چې په بستره کې د هغې په کنټرول کي واوسئ.

Leave a Comment