جالب او حیرانوونکي

د ګوګل کمپنۍ کارکوونکي د داسې عینکو پۀ جوړولو لګیا دي چې پۀ اتومات ډول تاسو تۀ

sundar pichai google has no plans yet to allow work from home permanently 1590241217 e1600084329287
Avatar photo
Written by Zwak News

ګوګل:
د ګوګل کمپنۍ کارکوونکي د داسې عینکو پۀ جوړولو لګیا دي چې پۀ اتومات ډول تاسو تۀ د نړۍ هره ژبه


وژباړي؛ یعنې کۀ تاسې پۀ یو کتاب کې متن پۀ انګلیسي ژبه لؤلئ د عینکې پر مخ بۀ نوموړی متن پۀ مورنۍ(پښتو) ژبه ښکاري.دغه عینکې بۀ د ځانګړي تنظیماتو درلودونکي وي، د نړۍ ټولې ژبې بۀ پکې اعیارې شوي وي او د چاپېریال مطابق هم خپله ژبه بدلوي او هم تاسو تۀ د ژبې د بدلولو اختیار درکوي.
پاڅېږه وطنه!!!

Leave a Comment