تعلیم

د کنډوم استعمال؛ غوره ډولونه یې کوم دي، څنګه یې واخلو

20220803 112808
Avatar photo
Written by Zwak News

د کنډوم استعمال؛ غوره ډولونه یې کوم
دي، څنګه یې واخلو
کنډوم تراوسه یوازې داسې تعبیر شوی، چې د ماشوم زېږولو د مخنیوي لپاره کارول کیږي، خو نورې ګټې یې هم شته:
کوم ډول کنډوم واخلو؟
په کنډوم اخیستو کې شرم مه کوئ، حتماً به مو مختلف ډولونه اخیستي او

استعمال کړي وي.
هغه، ډول یې چې ډېر ورسره راحت یئ، په نښه او هر ځل یې د پېرلو پر وخت پوښتنه وکړئ او پیدا یې کړئ.
خپلې جنسي سلیقې ته په کتو سره هماغه ډول کنډوم واخلئ او ښې جنسي

اړیکې ورسره ولرئ.
تاسو کولای اصلی او وريجنل کندوم زموږ سخه په ښه او غوره کیفیت سره دمختلیفو خارجې هیوادونه کندوم تر لاسه کړی

1 Comment

Leave a Comment