طب

د پیس مرض مهم پرهیز !

برص1
Avatar photo
Written by Zwak News

هغه څوک چی د پیس مرض سره مخامخ شی نو هغه دی دغه خوراکی فرهیز عملی کړی چې مرض یې کنترول پاتي وی او نور زیات نه شي .

◀ لیمو ، مالټې ، انګور ، رومی ، هر تروش مزاجه شئ . هر قسم ګیسی شربتونه … هوږه ، پیاز ، مرچک ، شیدې او د شیدو څخه تیار شوی مواد . هګۍ ، تیار خوراکونه ، د غوایی غوښی .

◀ ګټور خوراک : هرقسم سبزیجات ، اِنځر ، سیب ، کورنۍ چرګه ، د پسه غوښی او نور د هر قسم مرغویو غوښی

Leave a Comment