روغتیا

د حاملګۍ په دوران کي هغه دواګاني چې ممانعت نلري او بي خطره دي .

covid 19 vaccine and pregnancy
Avatar photo
Written by Zwak News

حاملګۍ په دوران کي هغه دواګاني چې ممانعت نلري او بي خطره دي .
⭕ Some Drugs safe in pregnancy .

🟢 بعضې دواګانې چې د حمل په دوران کې جائز او د تطبیق وړ دی . ستاسو د غوښتنو پر اساس یی درته نشر کوو په لاندی توګه یی ولولۍ .

① Anti Biotics drugs / د زخم ضد دواګانې :

1⃣ Cephalaxin 500mg & 250 .
2⃣ Cefixim 200mg & 400mg .
3⃣ Cepotaxim 500mg &1000mg .
4⃣ Azithromycin 250mg & 500mg .
5⃣ Ceftraixon 500mg & 1000mg .
6⃣ Amoxilin 250mg & 500mg .

② Anti Ulcer drugs /معدی زخم تیزابیت لپاره:

1⃣ Ranitidin 150mg .
2⃣ Lansoprazol 15mg & 30mg .
3⃣ Gaviscon .
4⃣ Scrulafate .

③ Anti Allergic Drugs حساسیت ضد دواګانې:

1⃣ Diphinhydromin .
2⃣ Livecitrazin .
3⃣ Loratidin .

④ Analgesic Drugs /درد ضد دواګانې :

1⃣ Paracitamol only oral use .

⑤ Anti Emiticis
‎( کانګې سر تاویدنه زړه بدوالی ضد دواګانې )

1⃣ Doxylamine .
2⃣ Diminhydrinate .
3⃣ Andensetrone .

⑥ Anti spasmodic drugs
‎( داخلی عضلاتو شخوالي او درد له منځه وړلو دواګانې )

1⃣ Dratavorin .
2⃣ Phloroglacinol .

⑦ Anti Constipation Drugs
‎( د قبضيت ضد دواګان )

1⃣ Ispaghol .
2⃣ Lactoluses .
3⃣ Glycerine .
4⃣ Suppository .

⑧ Anti Fungal Drugs
‎( د پنګسي ناروغی له خولې خوړیدنه Vigana )

1⃣ Clotrimazol .
2⃣ Metrandazole .

⑨ Anti hypertinsive Drugs
‎( د لوړ فشار د کنټرول په خاطر دواګانې )

1⃣ Methyl dopa .
2⃣ Nipedipine .
3⃣ Our Emergency ( Labetolol) can use .

Leave a Comment