خبرونه

حاکم نظام په رسنیو نور محدودیتونه هم ولګول.

image jornalist
Avatar photo
Written by Zwak News

حاکم نظام په رسنیو نور محدودیتونه هم ولګول.

شور نیوز ته یوې حکومتي سرچینې ویلي، ټولو رسنیو ته یې په شفاهي ډول امر کړی چې له دې وروسته باید نارینه او ښځینه همکاران ګډه

خپرونه ونه چلوي او نه دې د ښځینه همکارې له خوا کوم نارینه مېلمه کیږي.
زیاتوي، د نارینه


او ښځینه همکارانو خونې باید جلا وي، او هم دې له تور حجاب څخه ګټه اخلي***
موږ مو تر نورو مخکې خبروو. په شور نیوز کي مو ملتیا وکړئ!

Leave a Comment