ځانګړې مطالب

ارواپوهنه جالب معلومات. ﭼﺎﺭﻟﻲ ﭼﺎپلین ﻭﺍﻳﻲ ﺩ ژﻭﻧﺪ ﺧﻮږې :شېبې ﺩﺍ ﺩﻱ

20220815 152951
Avatar photo
Written by Zwak News

ﮐﻠﻪ ﭼې ﻣﯿﯿﻦ ﺷی
۲- ﺩﻭﻣﺮﻩ ﻭﺧﺎﻧﺪﺉ چې ﺳﯿﻨﻪ کې
.ﻣﻮ ﺩﺭﺩ ﺷﻲ
۳،- چې ﻟﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮۍ ﺭﺍﻭګرځې
ﻭګورې ﭼې ډېر ﻟﯿﮑﻮﻧﻪ ﺩﺭﺗﻪ

.ﺭﺍﻏﻠﻲ
۴- چې ﺩ ﺳﻔﺮ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﯾﻮ ښکلي
.ځای ﺗﻪ ﻻړ ﺷﺊ
۵- چې ﺩ ﺧﻮښې ﻭړ ﺳﻨﺪﺭﻩ ﻟﻪ
.ﺭﺍډﯾﻮ ﻭﺍﻭﺭې
۶- ﭼي ﺩ ﺧﻮﺏ کټ ﺗﻪ ﻻړ شې ﺍﻭ
.ﺩ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﺩ ﻭﺭېدﻭ ﻏږ ﺍﻭﺭې
۷- چې ﻟﻪ ﺣﻤﺎﻣﻪ ﺭﺍﻭﻭځې ﺍﻭ
ﻭګورې چې ﺍﻃﺎﻕ ﺩې ګرﻡ

.ﺩﯼ
۸- ﻫﻐﻪ ﭼﺎﺗﻪ ﺯنګ ﻭﮐړې چې
ډېر ﻭﺧﺖ يې ﻧﻪ ﻭینې ﺍﻭ ﻏﻮﺍړې
.چې ﻭیې ﻭينې
۹- ﮐﻠﻪ ﭼې ﺩ تېر ﮐﺎﻝ ﻟﺒﺎس
ﻭﺍﻏﻮﻧﺪې ﺍﻭ ﭘﻪ جېب کې یې
.ﭘﯿسې ﭘﯿﺪﺍ ﮐړې
۱۰- چي ﻭﺭﻭستۍ ﺍﺯﻣﻮﯾﻨﻪ

.ﻭﺭﮐړې
۱۱- چې ﺁﯾﯿﻨﻪ کې ځاﻥ ﺗﻪ
.ﻭګوﺭې ﺍﻭ پېښې ﻭﮐړې
۱۲- ﻧﯿﻤﻪ ﺷﭙﻪ ﺗﻠﯿﻔﻮﻥ ﻭﮐړې ﺍﻭ ﺗﺮ
.ﺳﺎﻋﺘﻮﻧﻮ ﻭﻏږېږې
۱۳- چې ﻟﻪ ﺩﻟﯿﻞ ﭘﺮﺗﻪ ﺩې ﭘﺮ
.ﺷﻮنډو ﺧﻨﺪﺍ ﺭﺍﺷﻲ
۱۴- ﭘﻪ ﺗﺼﺎﺩﻓﻲ ډﻭﻝ ﻭﺍﻭﺭې چې
.ﯾﻮ څوﮎ ﺩې ﺻﻔﺖ ﮐﻮﻱ
۱۵- چې ﻟﻪ ﺧﻮﺑﻪ ﭘﺎڅېږې ﺍﻭ
ﻭګوﺭې ﭼې ﺩ ﺧﻮﺏ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﻧﻮﺭ
.ﻭﺧﺖ ﻫﻢ ﻟﺮې
۱۶ـ ﻫﻐﻪ ﺳﻨﺪﺭﻩ ﻭﺍﻭﺭې چې ﯾﻮ
ځانګړی ﮐﺲ ﺩﺭ ﯾﺎﺩﻭﻱ
۱۷ـ چې ﻧﻮﻱ ﻣلګرﻱ پیدﺍ


.ﮐړې
۱۸ـ چې ﻟﻪ ﻣلګرﻭ ﺳﺮﻩ ښه
.ﻭﺧﺖ تير ﮐړې ﺍﻭ ﻭﺧﺎﻧﺪې
ـ۱۹ ﻫﻐﻪ ﺧﻠﮏ ﺧﻮښ ﻭﻭينې چې
.ﺩﺭﺗﻪ ګرﺍﻥ ﻭﻱ
۲۰ـ چې ﻳﻮ ﭘﺨﻮﺍﻧﯽ ﻣلګرﯼ
ﻭګوﺭې ﺍﻭ ﻭﭘﻮهېږې چې ﭘﻪ
ﮐړﻧﻮ کې ﯾې هيڅ ﺗﻐﯿﺮ ﻧﺪﯼ
.ﺭﺍغلی
۲۱ـ ﯾﺎﺩ ﻣﻮ ﺷﻲ چې ﯾﻮ ﺷﻮﺥ
ملګرﻱ ﻣﻮ ﮐﻮﻡ ﺷﻮﺥ ﮐﺎﺭﻭﻧﻪ
ﮐړﻱ.
#نرمه هڅونه

Leave a Comment