جالب او حیرانوونکي

آیا پوهیگی!1.دنری تر تولو شتمن انسان ایلن ماسک په یوه کرایه کور که اوسیگی.

20220919 113346
Avatar photo
Written by Zwak News

آیا پوهیگی!
1.دنری تر تولو شتمن انسان ایلن ماسک په یوه کرایه کور که اوسیگی.
2.د ایلن ماسک دوه شخصی تیاری لری چه دهریوی قیمت یی

130milion$….دا ددی لپاره چه دی هر زای پکی تلی شی او دی
نه غواری چه وخت یی ضایع شی،زکه چه دد په یو مینت ضایع کیدو باندی

19000$دالر تاوان وررسیگی.
3.ایلن ماسک یوازینی شخص دی چه په نری که 140 هیوادونه دد په برابر دومره بودیجه نه لری…..!
4. ایلن ماسک غواری چه خپل تول

جایداد او کورونه وپلوری…
5. د ایلن ماسک کورنی جایداد اود کور قیمت یی 2.2 میلیارده آمریکایی دالر قیمت لری.توجه؛که یو سوک دورزی 3$ لکه دالرهم وگتی نو د ایلن ماسک زایته 3000000 کاله ورورسته کیدایشی ورورسیگی🤔 نوت:ایلن ماسک یوازی په دی نری که له موترو سره مینه لری.

Leave a Comment