روغتیا

آیا پوهیږئ چې شری څه ډول ناروغی ده او کوم ډولونه لری او څه ډول کلنیکی لری

measles rash on face of i 010
Avatar photo
Written by Zwak News

آیا پوهیږئ چې شری څه ډول ناروغی ده او کوم ډولونه لری او څه ډول کلنیکی لری ؟

② څنګه کولای شو تشخیص یی کړو او څه ډول د شری مخنیوی وګړو او څه ډول دغه ناجوړی تداوی کړو ؟

◀ د شری ناروغی یوه حاده ویروسی ناروغی چی متصفه ده په تبه ، پورته تنفسی لارو التهاب او koplike spots بل mucolopapular rush . دغه ناروغی د paramaxo د کورنی څخه ده او ( RNA ) لری . دغه ناروغی زیاتره په پسرلی او ژمی کی وی . اصلی کوربه یی انسان دی او انفی بلعوم د افرازاتو د لاری انتقال کوی ، زیاتره لاندی برخو لمفاوی برخی اخته کوی .
☞ Spleen , Payer patch , Appendix , Adeniod lymphnod

◀ دغه ناجوړی د خولی په مخاطی عشا کی التهاب او نیکروز راوړی او په ساحه کی koplike spots منځ ته راځی . دغه ناروغئ دری ډولونه لری …

① Atypical measles
دا هغه ډول شری دی چې ماشوم ته واکسین شوی وی او بیا هم په شری اخته شی او دا کوم خاص اعراض نه لری . په دوی کی ,
Visecal , Urticaria , Petechia .
② Hemorrhagic ( Black measles ) :
دغه واقیعات کم دی په دغه ماشومانو کی
Sever fever , Stupor , Coma , Dyspnia , Convalsion .
③ Modified measles
دا په هغه ماشومانو کی وی چې د شری سره د تماس په وخت کی ایمونو ګلوبولین ورته تطبیق شوی وی ، او یا هغه ماشومان چې د مور د پلاسنټا څخه ورته انتی باډی انتقال شوی وی او دا کوم خاص اعراض نه ورکوی .

⭕ کلنیکی منظره کی دری ستیجونه شامل دی :
① Prodromal ( catarrhal stage ) :
دغه مرحله د ۳-۵ ورځو پوری وی او په دی کی
تبه ، ریزش ، نا آرامتیا ، جفن التهاب ، توخی او koplike spot او Photophobia پکی وی .

② Exanthema :
دغه ته Moculopapular rush هم وایی چې ۳-۵ ورځو پوری دوام کوی . لومړی د غوږ شاته او بیا غاړی او تنه او نورو برخو کی پیدا کیږی .

③ تفلس مرحله : دغه مرحله کی رش له منځه ځی او ساحه کی Pigmentation پیدا کیږی .

⭕ تشخیص یی په لاندی ډول دی :

◀ کلینک او تاریخچه ، کلچر ، سیرولوجیک معاینات .

⭕ دغه ناروغئ د مخنیوی لپاره دغه لارو څخه کار اخلو … ناروغ جدا والی ،غیر فعال معافیت Immonuglobolin . 0,25-0,5/Kg بیا فعال معافیت چې دا د شری د واکسین د تطبیق په صورت کی حاصلیږی چې ۹ —- ۱۰ میاشتو کی ورکول کیږی .هغه ساحه چې زیاته شری واقیعات ولری په ۶ میاشتنی کی ورته تطبیق کوو .دغه واکسین په لاندی حالاتو کی نه ورکوو .
Pregnancy , Leukemia , lymhopenia , CA , Steroids , TB drugs , Antimetabolic drugs .

⭕ دغه ناروغئ درملنه په لاندی ډول ده :

◀ ماشوم ته استراحت / آرام ، نرمه عذاء ، مائعات ، کوټی / اطاق هوا ګرمه او مرطوبه وی . رڼا څخه د ماشوم ساتل ، انټی بایوټیک او آخیر کی Aerosolized Ribavirine ورکوو . بل Vit — A ورکوو دا ۶ میاشتنئ څخه تر یو کلن پوری یو لک یونټ او یو کلنئ څخه پورته دوه لکه یونټه ورکوو .

☜ که پورتنۍ لیکنه مو پوره لوستلې وي ؛ نو لُطفاً په کمِنټ کې ولیکئ چې پوره ولوستل شوه .

Leave a Comment